Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

10 kwiecień 2020
Informacja - ważne dla każdego
2012-9-10
Informacja - ważne dla każdego

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) obrona cywilna  (OC) ma na celu:

 • ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;
 • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

 Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r.
 W rozumieniu Protokołu określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Są to następujące zadania:

 1. służba ostrzegawcza;
 2. ewakuacja;
 3. przygotowanie i organizowanie schronów;
 4. obsługa środków zaciemnienia;
 5. ratownictwo;
 6. służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
 7. walka z pożarami;
 8. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
 9. odkażanie i inne podobne działania ochronne;
 10. dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
 11. doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 12. doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
 13. doraźne grzebanie zmarłych;
 14. pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
 15. dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

 

Formacje obrony cywilnej ponieważ są to głównie formacje terenowe tworzone przez wójta (burmistrza) lub zakładowe (tworzone przez pracodawców) są wykorzystywane do działalności na terenie  danej gminy ( lub ewentualnie do pomocy sąsiadom jeśli taka będzie konieczność i decyzja burmistrza).

    Przeznaczenie do służby w obronie cywilnej osób, następuje w drodze nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w określonej       formacji obrony cywilnej, po wyrażeniu na to zgody właściwego komendanta wojskowej komendy uzupełnień, ponieważ po nadaniu przydziału do OC osoba ta nie jest już wykorzystywana do uzupełnienia jednostek wojskowych               w czasie mobilizacji lub wojny. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby powołane            i przeznaczone do służby w obronie cywilnej są obowiązane do pełnienia czynnej służby przez czas i w zakresie wynikającym z wykonywania zadań, czyli członek formacji OC w razie wojny pozostaje na miejscu w swojej terenowej (lub zakładowej) formacji OC.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2012 Burmistrza Sośnicowic – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15 czerwca  2012 r. w sprawie reorganizacji, tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej, na terenie Gminy Sośnicowice utworzono następujące formacje obrony cywilnej:

-        drużynę  sanitarną, na bazie OSP w Smolnicy (trzon drużyny stanowią członkowie OSP Smolnica),

-        drużynę zabiegów sanitarnych w Rachowicach, w piwnicy budynku po szkole podstawowej w Rachowicach (trzon drużyny stanowią członkowie OSP z Rachowic),

-        drużynę ratownictwa przeciwpowodziowego na bazie OSP w Trachach (trzon drużyny stanowią członków OSP z Tworogu Małego i OSP z Trachów),

-        4 drużyny pożarnicze na bazie OSP w: Sośnicowicach, Kozłowie, Sierakowicach i  Bargłówce ( skład drużyn z pośród członków wymienionych OSP).

 

Oprócz wymienionych jest jeszcze utworzona wcześniej drużyna wykrywania i alarmowania w Sośnicowicach.

 

Należy pamiętać, że terenowe formacje obrony cywilnej maja służyć miejscowej społeczności na wypadek wojny lub innych zagrożeń. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie potrzeba wykorzystania tych formacji, ale przygotowanym trzeba być na każdą ewentualność.

Utworzone formacje to niezbędne minimum. Praktycznie w każdej drużynie OC jest niezbędna obsada minimum.  By można zrobić coś więcej (np. utworzyć inne dodatkowe formacje) lub choćby uzupełnić istniejące formacje do pełnego składu osobowego potrzeba chętnych do udziału w nich. Wszystkich chętnych do ewentualnej służby w obronie cywilnej serdecznie zapraszamy.

Do formacji OC mogą zgłaszać się osoby które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 50 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Dla chętnych członków formacji obrony cywilnej istnieje możliwość skierowania na specjalistyczne kursy i szkolenia (np. udzielanie pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, instruktora obrony cywilnej itp.).

Wszelkich informacji w przedmiotowym zakresie udziela w Urzędzie Miejskim inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej pan Wojciech Kędzierawski (tel. 32/ 238 71 91 wew. 306).

 

 

 

«powrót