Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 05. Wrzesień 2011 00:00

Czy trzeba się przyłączyć do wybudowanej kanalizacji sanitarnej jeśli posiada się zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne?

ODP: Tak. Mieszkańcy mają obowiązek podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W miejscowościach, w których budowana jest kanalizacja właściciele nieruchomości wyposażonych już wcześniej (t.j. przed rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej) w przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające odpowiednie wymagania mają wybór – mogą podłączyć się do sieci kanalizacji zbiorczej lub oczyszczać ścieki w przydomowej oczyszczalni. Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
- Dział II, Rozdział 5, § 26.1,3,5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
- Dział II, Rozdział 7, § 34 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.(13 września 1996 r. wraz z późniejszymi zmianami.) Art. 5 ust. 1 pkt. 2
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/290/2006 z dnia 21.02.2006r.

Czy budowa przyłącza kanalizacyjnego do prywatnej działki będzie darmowa?

ODP: Niestety nie. Z zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) wprost wynika zakaz zaangażowania pieniędzy publicznych w uzbrojenie terenu będącego własnością prywatną. Sieć kanalizacyjna wybudowana będzie do granicy nieruchomości gruntowych, ale przyłącze do budynku wybudowane zostanie na koszt właściciela działki.

Jaki koszt poniesie osoba podłączająca się do sieci ?

ODP: Koszt jaki poniesie osoba podłączająca się do sieci to koszt wykonania dokumentacji projektowej przyłącza, koszt fizycznego wykonania przyłącza na własnej posesji oraz koszt inwentaryzacji geodezyjnej.
W ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków” wybudowane zostaną sieci wraz  z odgałęzieniami  do granicy nieruchomości. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych i w tym zakresie mieszkańcy kanalizowanych miejscowości nie będą ponosić żadnych kosztów.

Od czego zależy wysokość kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego ?

ODP: Nie można jednoznacznie określić kosztu przyłącza, ponieważ jest to uzależnione od wielu czynników, między innymi od :
- rodzaju gruntu
- długości  przyłącza
- poziomu zwierciadła wód gruntowych
- głębokości  wykopu
- ilości studzienek rewizyjnych
Warto zaznaczyć, że każda osobą która w trakcie realizacji projektu podłączy się do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie poniesie kosztów związanych z realizacją sieci do granicy jego działki.

W jaki sposób będzie można zrealizować budowę przyłącza kanalizacyjnego ?

ODP: Budowę przyłącza kanalizacyjnego wykonać będzie można na kilka sposobów, między innymi:
- w systemie gospodarczym (czyli własnymi siłami)
- za pośrednictwem specjalistycznej firmy,
- w ramach porozumienia sąsiedzkiego lub komitetu społecznego, który dana miejscowość może zawiązać.
Oczywiście wszelkie prace budowlano-montażowe muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Konieczna jest również inwentaryzacja geodezyjna wykonanego przyłącza wykonana przez uprawnionego geodetę.

Jaki będzie koszt metra  sześciennego ścieków po realizacji inwestycji ?

ODP: Na dzień dzisiejszy ustalenie kosztu  jednego metra sześciennego ścieków po zakończeniu realizacji projektu jest niemożliwy bowiem zależy on od składników cenowych, których wielkość będzie znana po zakończeniu robót. Do takich  składników zaliczyć należy całkowity koszt inwestycji, który ma wpływ na wielkość amortyzacji czy np. podatek od nieruchomości. Cena jednego metra sześciennego ścieków będzie zależeć również od ilości mieszkańców aglomeracji, którzy przyłączą  się do sieci – im większa liczba użytkowników tym większa ilość ścieków i tym samym mniejsza cena.

Czy  uszkodzone podczas realizacji zadań drogi, chodniki, itp zostaną naprawione ?

ODP: Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do tego aby zniszczone podczas prac drogi chodniki itp. będące w zakresie objętym realizacją jego zadania zostały przywrócone do stanu pierwotnego. Na potwierdzenie tego stanu zostanie wykonana  dokumentacja fotograficzna przed i po realizacji.

Kiedy będzie można się przyłączyć do sieci ?

ODP: Z chwilą zakończenia prac budowlano – montażowych i doprowadzenia sieci do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Sierakowicach, mieszkańcy otrzymają informację  o możliwości rozpoczęcia przyłączania się do sieci głównej.

W jaki sposób następować będzie ustalenie ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji ?

ODP: Ustalenie ilości ścieków odprowadzonych do kanalizacji następować może na podstawie:
- wodomierza głównego zamontowanego na koszt dostawcy wody,
- na podstawie wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym na koszt właściciela ujęcia.

Czy jest możliwość odliczenia  i na jakiej podstawie ilości wody do podlewania ogródka ?

ODP: Tak, jest możliwość odliczenia ilości wody do podlewania ogródka, na podstawie licznika wody bezpowrotnie zużytej zamontowanego na koszt dostawcy ścieków, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora infrastruktury - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości