Informacje dla mieszkańców
Błąd
 • Permission denied to: /home/k0458/public_html/kanalizacja/cache/preview/569e5ba18e8058704412f9769f2c941b.jpg
Informacje dla mieszkańców PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 05. Wrzesień 2011 00:00
Permission denied to: /home/k0458/public_html/kanalizacja/cache/preview/569e5ba18e8058704412f9769f2c941b.jpg

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej budowanej w Sierakowicach i Rachowicach w ramach przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków”

W związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierakowice, Rachowice, Burmistrz Sośnicowic zgodnie z obowiązującym prawem informuje o obowiązku przyłączenia do budowanej sieci kanalizacyjnej.
Podstawą prawną nakładającą ww. obowiązek jest ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/290/2006 z dnia 21.02.2006r. Przepisy te określają zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego.

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 13 września 1996 do obowiązków właściciela nieruchomości należy przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji. Przepis ten stanowi również, że w miejscowościach, w których budowana jest kanalizacja właściciele nieruchomości wyposażonych już wcześniej (t.j. przed rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej) w przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające odpowiednie wymagania mają wybór – mogą podłączyć się do sieci kanalizacji zbiorczej lub oczyszczać ścieki w przydomowej oczyszczalni.

Procedura podłączenia do nowo budowanej kanalizacji

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013 oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trwa od ubiegłego roku, a prace wraz z rozruchem technologicznym maja zakończyć się do końca września 2012 roku. Inwestycja ta jest realizowana przede wszystkim dla mieszkańców Sierakowic i Rachowic w celu poprawy jakości ich życia, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, jednak to po stronie samych mieszkańców leży skuteczność realizacji całego przedsięwzięcia, gdyż aby cały system odbioru i oczyszczania ścieków prawidłowo funkcjonował muszą oni, we własnym zakresie podłączyć się do wybudowanej sieci.
W celu podłączenia nieruchomości do budowanej sieci kanalizacyjnej należy we własnym zakresie wybudować przyłącze kanalizacyjne na odcinku od granicy posesji lub wykonanego sięgacza poprzez studnie rewizyjną zlokalizowaną na terenie posesji, do podłączenia z istniejącą instalacją kanalizacji w budynku – zgodnie ze schematem zamieszczonym poniżej.

{gallery}schemat{/gallery}

 

Żeby móc podłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej należy:


I. Złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ul.Powstańców 6 wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci    kanalizacji sanitarnej.

Wniosek można otrzymać w siedzibie ZGKiM lub w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach ul. Rynek 19 ewentualnie pobrać ze strony internetowej: http://sosnicowice.i-gmina.pl/druki-do-pobrania

Przy wydawaniu warunków technicznych ZGKiM dokona oszacowania kosztów wykonania przyłącza do nieruchomości oraz określi wstępną cenę za jaką mógł by wykonać przyłącze, gdy zostanie mu zlecona jego realizacja.

 

II. Po uzyskaniu warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wydanych przez ZGKiM, właściciel posesji wykonuje na własny koszt (systemem gospodarczym lub zleconym) na terenie działki przyłącze sanitarne instalacji wewnętrznej do nowo wybudowanej studzienki sanitarnej.

 

1. Podstawowe warunki techniczne, jakie obowiązywać będą przy wykonywaniu przyłącza:

 • rura przyłączeniowa na odcinku od budynku do studzienki - PCV o średnicy Ø 160 mm i grubości ścianki minimum 4 mm. Posiadająca odpowiedni atest,
 • głębokość posadowienia będzie wyznaczać rzędna dna studzienki przy zachowaniu     minimalnego spadku 1,5%,
 • nie będzie możliwe odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynku, przez tzw. „szamba”.   Przyłącza muszą omijać istniejące szamba, które będą podlegały likwidacji lub zasypaniu. Fakt ten potwierdzony być musi stosownym protokołem likwidacji, który będzie sprawdzany na etapie podpisywania umów na odbiór ścieków.

Możliwe będzie pozostawienie szamba wówczas, gdy właściciel posesji będzie chciał wykorzystać istniejący zbiornik do gromadzenia wody opadowej z terenu posesji (deszczówki z rynien dachowych).

 

2. Właściciel podejmuje decyzję o sposobie wykonania robót związanych z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, może tego dokonać na trzy możliwe sposoby:

 • wykonać prace we własnym zakresie,
 • zlecić prace specjalistycznej firmie instalatorskiej,
 • zlecić wykonanie prac ZGKiM w Sośnicowicach.

3. Koszt podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zależy od:

 • sposobu wykonania robót związanych z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej,
 • od długości instalacji sanitarnej koniecznej do wykonania,
 • od ilości studzienek rewizyjnych koniecznych do prawidłowego wykonania przyłącza,
 • kosztów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji sanitarnej.

Dokładny termin włączenia poszczególnych nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej będzie podany w lokalnej gazecie „Miasteczko” oraz na tablicach ogłoszeń poprzez zawiadomienie.

 

III Wykonanie przyłącza

 

1. Przed rozpoczęciem budowy przyłącza należy dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) inwestor - właściciel nieruchomości ma prawo wyboru procedury związanej z wybudowaniem przyłącza, a mianowicie:

 • zgłoszenie wykonania przyłącza zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane do administratora sieci kanalizacyjnej - w naszym przypadku do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach ul. Powstańców 6 - w oparciu o uzyskane warunki techniczne przyłączenia, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności przed organem administracji architektoniczno-budowlanej. Administrator sieci nie wymaga dołączenia do zgłoszenia planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 lub

 

 • zgłoszenie budowy przyłącza do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno - budowlanej zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo budowlane.

 Zarówno w jednym jak i drugim przypadku wymagana jest po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zgłoszona do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

 

2. W trakcie wykonywania robót budowlanych, po ułożeniu rur kanalizacyjnych (bezwzględnie przed ich zasypaniem), właściciel posesji zgłasza do ZGKiM gotowość włączenia do sieci kanalizacyjnej oraz występuje z wnioskiem o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków. Włączenie należy wykonać pod nadzorem pracownika ZGKiM. Właściciel posesji będzie miał możliwość zgłoszenia przyłącza do odbioru technicznego telefonicznie pod nr tel. 32- 238-71-82 lub e-mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i umówienia się ze służbami technicznymi ZGKiM Sośnicowice.

 

3. Przed odbiorem przez ZGKiM włączenia do kanalizacji sanitarnej, właściciel posesji na własny koszt zleca geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej instalacji sanitarnej. Inwentaryzacja podlega zgłoszeniu do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17.

 

4. ZGKiM dokonuje odbioru włączenia i sporządza „Protokół odbioru włączenia do sieci  

    kanalizacji sanitarnej”. Właściciel otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.

 

IV. Zawarcie umowy z ZGKiM na odprowadzanie ścieków.

 

Po dokonaniu odbioru włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podpisana umowa na odprowadzenie i oczyszczanie ścieków.

W umowie, dla potrzeb wykazania efektu ekologicznego, musi być wymieniona ilość osób zamieszkałych w budynku przyłączonym do nowo wybudowanej  sieci kanalizacyjnej. Ilość osób nie wpływa na wysokość opłat za odprowadzane ścieki, która jest wyliczana według liczników poboru wody. Warunkiem koniecznym zawarcia wyżej wymienionej umowy będzie przedłożenie w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od momentu podpisania umowy protokołu likwidacji bezodpływowego zbiornika nieczystości ciekłych (szamba).

 

Informujemy, że tylko dopełnienie wszystkich formalności i zawarcie umowy na odprowadzenie i oczyszczanie ścieków z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach gwarantuje korzystanie z nowo wybudowanej sieci zgodnie z prawem.

 


W CELU UŁATWIENIA MIESZKAŃCOM PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO NOWO WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ, BURMISTRZ SOŚNICOWIC STWORZYŁ MOŻLIWOŚĆ KOMPLEKSOWEGO WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ ZGKIM w SOŚNICOWICACH.

 

Na etapie składania wniosku o wydanie warunków technicznych mieszkańcy będą mogli wystąpić o przedstawienie wstępnej kalkulacji kompleksowego wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmującego fizyczne wykonanie przyłączą, nadzór, odbiór techniczny przyłącza wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. W przypadku akceptacji kosztów przez właścicieli nastąpi podpisanie umowy z ZGKiM w Sośnicowicach na kompleksowe wykonanie przyłącza.

 

Mieszkańcy którzy skorzystają z możliwości realizacji przyłączą przez ZGKiM w Sośnicowicach po podpisaniu umowy, czynności związane z wykonaniem przyłącza zostaną zrealizowane   kompleksowo. ZGKiM nie będzie pobierał opłat związanych z nadzorem branżowym. Dodatkowo w ramach umowy przeprowadzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dokona zgłoszenia do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach jako administrator kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków”, stosować będzie uproszczone postępowanie dotyczące zezwoleń na włączenie się do sieci.

 

Aktualnie opłaty związane z realizacją przyłącza wynoszą :

 • za wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków – 30,00 zł/szt. ,
 • za nadzór nad robotami wykonywanymi przez inne zakłady niż ZGKiM Sośnicowice –       45,00 zł za każdy przyjazd.

 

Do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

 

 

 

 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość