Zgodnie z zarządzeniem, zmianie ulega termin rekrutacji uczestników Projektu.

 

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy podpisać oraz dostarczyć osobiście wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Sośnicowice, w terminie do 11 czerwca 2014r. do godz. 14.00. Formularze, które wpłyną po tej dacie, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

UWAGA!!! Zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice”.

a)    Zmiany dotyczą §5 GRUPY DOCELOWE I KRYTERIA PRZYDZIELANIA WSPARCIA, gdzie punkt  1.4) otrzymuje następujące brzmienie:

4)     Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

W przypadku osób niepełnosprawnych kryterium wsparcia stanowić będą dokumenty wydane przez właściwy organ orzeczniczy, stwierdzający wymagany stopień niepełnosprawności.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do ww. grupy zakwalifikowanych zostanie: 8 gospodarstw domowych.

b)   Zmiany dotyczą §7 PROCES REKRUTACJI, gdzie punkt 9.4) otrzymuje brzmienie:

4)     osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

-          Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia orzeczenia równoważnego aktualnego w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego;

 

Tekst ujednolicony Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępny w zakładce Dokumenty.

Biuro Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieści się w:

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach

ul. Kościuszki 22

44-153 Sośnicowice

 

W dniach od 22 do 30 maja (rekrutacja uczestników) Koordynator Projektu będzie pełnił dyżury dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice”.

W tych dniach Biuro Projektu będzie czynne:

Poniedziałek nieczynne
Wtorek 9:00 - 12:00
Środa 13:30 - 15:30
Czwartek 13:30 - 15:30
Piątek 13:30 - 15:30

tel. 789 435 850

Godziny dyżurów telefonicznych:

Poniedziałek 13:30 - 17:00
Wtorek 9:00 - 15:00
Środa 13:30 - 17:00
Czwartek 9:00 - 15:00
Piątek 9:00 - 15:00

 

Zapraszam do kontaktu,

Ewa Gawlik

Koordynator Projektu

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice"

SPOTKANIE INFORMACYJNE

dla mieszkańców Gminy

zainteresowanych udziałem w projekcie

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Sośnicowice”

 odbędzie się w dniu20.05.2014 r.(wtorek)

o godzinie16:00

 

w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Sośnicowicach

przy ul. Kościuszki 22.

 

O projekcie:

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice ma na celu zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu dla 30 gospodarstw domowych Gminy Sośnicowice należących do grup docelowych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny na stronie internetowej www.sosnicowice.pl.