W związku z realizowanym Projektem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice" w drodze rekrutacji zostanie wyłonionych 30 gospodarstw domowych, które otrzymają darmowy sprzęt komputerowy oraz darmowy dostęp do Internetu.

Aby zostać zakwalifikowanym do Projektu, należy należeć do jednej z grup docelowych (określonych Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie):

1)     Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, zgodnie z art. 8.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) tj.:

a)     osoby samotnie gospodarujące, których dochód netto nie przekracza kwoty 542,00 zł;

b)    osoby w rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł;

c)     rodzina, której dochód netto nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do ww. grupy zakwalifikowanych zostanie: 1 gospodarstwo domowe.

2)     Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 4.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 ze zm.):

a)     rodzice, jedno z rodziców albo opiekun prawny dziecka;

b)    opiekun faktyczny dziecka;

c)     osoba ucząca się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w pkt a)-c), jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do ww. grupy zakwalifikowanych zostanie: 5 gospodarstw domowych.

3)     Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych na podstawie art. 90d ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), których miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do ww. grupy zakwalifikowanych zostanie: 9 gospodarstw domowych.

!!! 4)     Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do ww. grupy zakwalifikowanych zostanie: 8 gospodarstw domowych.

5)     Rodziny zastępcze;

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do ww. grupy zakwalifikowanych zostanie: 1 gospodarstwo domowe.

6)     Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice;

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do ww. grupy zakwalifikowanych zostanie: 1 gospodarstwo domowe.

7)     Osoby z grupy 50+, których przeciętny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do ww. grupy zakwalifikowanych zostanie: 2 gospodarstwa domowe.

8)     Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (1270 zł/osobę);

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do ww. grupy zakwalifikowanych zostanie: 3 gospodarstwa domowe.

1.     Wszystkie osoby z grup docelowych, o których mowa w ust. 1 muszą spełniać obowiązkowo następujące kryteria:

1)     muszą być zameldowane i zamieszkiwać na terenie Gminy Sośnicowice;

2)  nie posiadać komputera oraz dostępu do Internetu (stałe łącze, abonament) w gospodarstwie domowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 19 maja 2014 r. do godz. 30 maja 2014 r. do godz. 14:00.

Weryfikacja formalna i merytoryczna Formularzy zgłoszeniowych: do 12 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie wyników naboru uczestników: do 18 czerwca 2014 r.