"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice" jest przedsięwzięciem współfinansowanym w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

Celem ogólnym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla zidentyfikowanej grupy gospodarstw domowych w Gminie Sośnicowice, których mieszkańcy zagrożeni są wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności poprzez:

  1. Wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu dla 30 gospodarstw domowych – łącznie 30 zestawów komputerowych i monitorów, dostęp do Internetu w ramach projektu oraz przez 5 kolejnych lat w ramach trwałości projektu.

  2. Wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu dla 1 jednostki sektora publicznego podlegającej wnioskodawcy – łącznie 10 zestawów komputerowych i monitorów oraz 1 laptop, dostęp do Internetu w ramach projektu oraz przez 5 kolejnych lat w ramach trwałości projektu.

  3. Dostarczenie i instalacja sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania dla 30 gospodarstw domowych – łącznie 30 systemów operacyjnych, 30 programów antywirusowych, 30 drukarek atramentowych.

  4. Dostarczenie i instalacja sprzętu teleinformatycznego oraz multimedialnego i oprogramowania dla 1 jednostki sektora publicznego podlegającej wnioskodawcy – 11 systemów operacyjnych, 11 programów antywirusowych, 4 drukarki laserowe monochromatyczne sieciowe, 2 drukarki laserowe kolorowe sieciowe, 1 projektor multimedialny.

  5. Zapewnienie uczestnikom 1 koordynatora projektu udzielającego pomocy w zakresie wiedzy informatycznej i umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu.

  6. Zapewnienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla koordynatora projektu – 1 ultrabook z 1 systemem operacyjnym i 1 programem antywirusowym.

  7. Zapewnienie ubezpieczenia sprzętu komputerowego – łącznie 42 zestawy (30 gospodarstw domowych, 11 biblioteka, 1 koordynator).

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będą dostępne na stronie internetowej w zakładce Dokumenty oraz w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach. Nabór uczestników będzie trwał od 19 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r. do godz. 14:00.