UWAGA!!! Zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice”.

a)    Zmiany dotyczą §5 GRUPY DOCELOWE I KRYTERIA PRZYDZIELANIA WSPARCIA, gdzie punkt  1.4) otrzymuje następujące brzmienie:

4)     Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

W przypadku osób niepełnosprawnych kryterium wsparcia stanowić będą dokumenty wydane przez właściwy organ orzeczniczy, stwierdzający wymagany stopień niepełnosprawności.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do ww. grupy zakwalifikowanych zostanie: 8 gospodarstw domowych.

b)   Zmiany dotyczą §7 PROCES REKRUTACJI, gdzie punkt 9.4) otrzymuje brzmienie:

4)     osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

-          Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia orzeczenia równoważnego aktualnego w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego;

 

Tekst ujednolicony Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępny w zakładce Dokumenty.